Patron

Ks. Eugeniusz Gruberski urodził się 28 grudnia 1870 roku. Pochodził z rodziny posiadającej tradycje muzyczne: jego dziadek był organistą w Oporowie i w Dobrzykowie, a ojciec organistą i dyrygentem kapeli w katedrze płockiej. Eugeniusz wyrastał w środowisku pełnym muzyki kościelnej, ucząc się gry na fortepianie i uczestnicząc wraz z ojcem w przygotowaniu muzyki i śpiewu na uroczystości katedralne. Po ukończeniu gimnazjum w 1886 roku rozpoczął studia w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, jednak po roku przerwał je i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Po przyjęciu święceń kapłańskich przez cztery lata pracował jako wikariusz, jednocześnie będąc wykładowcą śpiewu w seminarium duchownym. Biskup, widząc zdolności muzyczne ks. Eugeniusza oraz jego zaangażowanie na rzecz muzyki, wysłał go na studia do Szkoły Muzyki Kościelnej w Ratyzbonie. Był to wówczas jeden z najważniejszych ośrodków tzw. ruchu cecyliańskiego, postulującego odnowienie muzyki kościelnej poprzez przywrócenie liturgii chorału gregoriańskiego, rozwój chórów i polifonii wokalnej oraz muzyki organowej. Studia w Ratyzbonie wywarły na ks. Gruberskim ogromne piętno: przywiózł do Płocka najnowsze trendy odnowienia i podniesienia poziomu muzyki kościelnej obecne w Kościele powszechnym i zaczął z zapałem wprowadzać je w życie.
Ks. Eugeniusz Gruberski był organizatorem kształcenia organistów w diecezji płockiej. Gdy w 1902 roku rozpoczęło działalność Płockie Towarzystwo Muzyczne zadbał o zorganizowanie przy nim klasy organowej, otwierając w Płocku systematyczne kształcenie przyszłych organistów. W latach 1902-1907 był redaktorem i wydawcą pisma „Śpiew Kościelny”, poświęconego muzyce kościelnej. Pismo przekraczało zasięgiem obszar diecezji płockiej, znane było i cenione w całej Polsce. Zawierało nie tylko najnowsze informacje związane z muzyką kościelną ale także pomoce nutowe służące propagowaniu muzyki i śpiewu odpowiednich dla liturgii. Na uwagę zasługuje także działalność kompozytorska. Ks. Gruberski napisał około osiemdziesiąt utworów, z których większość przeznaczona jest do użytku liturgicznego. Pisał msze, kantaty, oratoria, pasje, responsoria, motety, pieśni, a także utwory świeckie. Ks. Gruberski był wielkim miłośnikiem muzyki chóralnej. Nie tylko komponował utwory przeznaczone na chór, ale także sam prowadził chór seminaryjny oraz chór katedralny w Płocku, które stanowiły wzór dla organistów diecezji płockiej.
W 1907 roku ks. Eugeniusz Gruberski został mianowany proboszczem w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie dalej prowadził działalność muzyczną. Zmarł 13 września 1923 roku. Do najbardziej znanych utworów ks. Gruberskiego należą Kantata ku czci św. Cecyli oraz responsoria na Boże Ciało. Utworów ks. Eugeniusza Gruberskiego można posłuchać klikając linki umieszczone poniżej: 

Kantata ku czci św. Cecylii
Responsorium na Boże Ciało
Nokturn c-moll
Resize text-+=