RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku, z siedzibą przy ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z dyrektorem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM.

Kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wskazany adres siedziby administratora. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną poprzez: sekretariat@musicum.pl lub pisemnie na adres: 09-400 Płock, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2.

I Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku, z siedzibą przy ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2.

II Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji zadań z oferty Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej MUSICUM (art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”).

III Obowiązek podania danych osobowych firmie: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej MUSICUM, wynika z realizacji umowy zawartej z naszym podmiotem i jest niezbędne do realizacji celów wynikających z wyżej wymienionej umowy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

IV Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urzędowi Skarbowemu,
 2. podmiotom wykonującym zadania wynikające z zawartej przez Panią/Pana umowy (pracownicy Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM),
 3. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej MUSICUM umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, tj. 10 lat, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

VI Profilowanie

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM nie będzie profilował swoich klientów. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących zachowań w sferze dokonywanych zakupów, wyborów, etc.

VII Prawa osoby, której dane dotyczą

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM, przysługują odpowiednie prawa wynikające z „RODO”. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów,
  iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

VIII Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy „RODO”, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

X Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (siedziba: Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo firmy Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Panią/Pana z naszym profilem na serwerze Facebook’a. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzał/a Pani/Pan naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedza Pani/Pan naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebook’u, wówczas Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jest Pani/Pan zalogowana/y, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebook’iem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Jeżeli nie życzy sobie Pani/Pan, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Resize text-+=