Zasady postępowania – remont organów

Tryb postępowania w przypadku remontu organów:

            Komisja ds. budowy i remontu organów kościelnych służy pomocą w określeniu stanu organów, zakresu koniecznych prac, przygotowaniu opinii muzykologicznych, dokumentów dla konserwatora zabytków i firm organmistrzowskich, wyborze organmistrzów posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie, a także wspiera Księży Proboszczów w prowadzeniu nadzoru nad prowadzonymi pracami i dokonuje odbioru organów.

1. Decyzja o podjęciu remontu organów powinna być poprzedzona zwróceniem się do Księdza Biskupa z prośbą o zgodę na podjęcie prac remontowych. Następuje powołanie Podkomisji nadzorującej przygotowanie prac i remont konkretnego instrumentu.

2. Wyboru firmy mającej się podjąć remontu organów powinni dokonać – w drodze konkursu – proboszcz lub administrator parafii w porozumieniu z Podkomisją nadzorującą. Wybór powinno poprzedzić zwrócenie się do wybranych firm organmistrzowskich o przedłożenie ofert z przedstawieniem zakresu, dokładnych specyfikacji proponowanych prac remontowych oraz szczegółowego kosztorysu części i zaplanowanych prac. Na tym etapie należy udostępnić instrument wybranym firmom celem dokonania dokładnej oceny jego stanu technicznego.

3. Po dokonaniu wyboru firmy proboszcz lub administrator parafii powinien skonsultować wykaz oraz kosztorys zaplanowanych prac remontowych z Podkomisją nadzorującą. Podkomisja, w razie konieczności, może dokonać korekty zakresu prac remontowych, następnie zatwierdza uzgodniony zakres prac.

4. Po zatwierdzeniu zakresu prac i kosztorysu należy podpisać umowę na remont organów pomiędzy Zamawiającym (proboszczem lub administratorem parafii) a Wykonawcą (organmistrzem). Kopia umowy powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich Kurii Diecezjalnej Płockiej. Wzór umowy znajduje się na stronie www.musicum.pl w zakładce „Organy”.

5. Po podpisaniu umowy następuje realizacja poszczególnych etapów remontu, uprzednio zatwierdzonych przez Podkomisję nadzorującą.

6. Po zakończeniu prac powinien nastąpić odbiór instrumentu przez Podkomisję nadzorującą, w obecności organmistrza, proboszcza lub administratora parafii oraz organisty. Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez wszystkich uczestników komisyjnego odbioru. Kopia protokołu powinna być przechowywana w archiwum Referatu ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich.

7. Ostatnią ratę wynagrodzenia za remont instrumentu, w wysokości nie mniej niż 10% całkowitych kosztów, organmistrz powinien otrzymać po pozytywnym komisyjnym odbiorze wykonanych prac.

8. W przypadku remontu organów wpisanych do rejestru zabytków Komisja ds. budowy i remontów organów kościelnych współpracuje z właściwym konserwatorem zabytków.

Resize text-+=