REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DIMK MUSICUM W PŁOCKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pomocą serwisu tpay umożliwiamy Państwu zapłatę za kursy, szkolenia, warsztaty i rekolekcje, które są organizowane przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku, zwanym dalej: DIMK MUSICUM (Usługodawca).
 2. Kupującym jest ten, kto dokonuje wpłaty za wybraną przez siebie ofertę na konto bankowe DIMK MUSICUM.
 3. Zapłata za pomocą serwisu tpay dotyczy szkoleń (w formie kursów, warsztatów, rekolekcji, dni skupienia, itp.), które znajdują się aktualnie w ofercie DIMK MUSICUM. Szczegółowe informacje o programie danego szkolenia, terminie, warunkach uczestnictwa oraz wysokości opłaty są zamieszczone na stronie internetowej musicum.pl nad linkiem umożliwiającym przejście do płatności.
 4. Korzystanie z płatności tpay za udział w szkoleniach organizowanych przez DIMK MUSICUM jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych zapewniających współpracę z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Usługodawca:
  a.komputer (lub inne urządzenie mobilne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 20 i wyższej, Chrome w wersji 40 i wyższej, Safari w wersji 8 i wyższej);
  b. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz zapis plików cookies;
  c. aktywny adres e-mail.

 II. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem: https://musicum.pl/ należy wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru odpowiedniego szkolenia i nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Można zapisać się na więcej niż jedno szkolenie. Po umieszczeniu wszystkich wybranych szkoleń w koszyku należy wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu serwisu Tpay i polityki prywatności serwisu Tpay oraz Regulaminu płatności elektronicznej za szkolenia organizowane przez DIMK MUSICUM, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami. Po wyborze metody płatności należy nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie przycisku „Kupuje i płacę” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Polityką prywatności (RODO) DIMK MUSICUM .
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji (w zakresie wyboru szkolenia oraz wprowadzonych danych). W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DIMK MUSICUM w Płocku umowy, zgodnie z treścią Regulaminu płatności elektronicznej za szkolenia organizowane przez DIMK MUSICUM.
 5. Po weryfikacji Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.

III. PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TPAY

 1. Jeśli została wybrana metoda zapłaty w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay, po kliknięciu w przycisk zamówienia z obowiązkiem zapłaty „Kupuję i płacę” nastąpi przekierowanie na stronę transakcyjną serwisu tpay celem dokonania płatności za wybrane szkolenie. Po dokonaniu płatności, nastąpi zwrotne przekierowanie na stronę DIMK MUSICUM z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 2. Należy podać prawdziwe dane osobowe; Klient, który deklaruje udział w szkoleniu i pokrywa koszt uczestnictwa, ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Klient, który uiścił opłatę za pomocą tpay oświadcza, że dopełniono wobec niego obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, który znajduje się na stronie musicum.pl w zakładce Polityka prywatności (RODO).

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od zawartej Umowy Klient, który nie będzie uczestniczyć w szkoleniu, we wcześniej zarezerwowanym i opłaconym terminie, ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Sekretariat DIMK MUSICUM do czterech dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Wówczas Klient zostanie skreślony z listy uczestników danego szkolenia. Gdy zaistnieje powyższa sytuacja, kwota, która została wpłacona na rachunek bankowy DIMK MUSICUM zostanie zwrócona i przelana na rachunek bankowy Kupującego, z którego przelał on środki na konto bankowe DIMK MUSICUM.
 3. Zwrot wcześniej wpłaconych środków pieniężnych za pośrednictwem serwisu tpay, nastąpi w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia nieobecności i odnotowania tego faktu przez Sekretariat DIMK MUSICUM.
 4. Wpłacone pieniądze, nie zostaną zwrócone, jeśli w terminie do czterech dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego i opłaconego spotkania nie zostanie poinformowany o tym Sekretariat DIMK MUSICUM. Pieniądze nie zostaną zwrócone także wówczas, gdy Klient, nie będzie obecny na zarezerwowanym i opłaconym szkoleniu.
 5. W sytuacji, gdy Klient chce odwołać pierwotnie wybrany i opłacony za pośrednictwem tpay termin szkolenia, postępując zgodnie z treścią zawartą w IV.2. niniejszego regulaminu i będzie chciał uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie, jest zobowiązany skontaktować się drogą telefoniczną lub mailową z Sekretariatem DIMK MUSICUM do czterech dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego szkolenia. Sekretariat dokona wówczas rejestracji danego Klienta na nowy, dostępny termin o czym następnie Klient zostanie poinformowany. Wpłacone wcześniej pieniądze będą stanowiły zapłatę za udział w wybranym terminie. W przeciwnym razie wpłacone środki nie zostaną zwrócone.

V. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy DIMK MUSICUM: sekretariat@musicum.pl.
 2. Składając reklamację należy załączyć elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności szkolenia z umową nie zawiadomi Sekretariatu DIMK o tym fakcie oraz w sytuacji wysłania do niego certyfikatu udziału w szkoleniu.

Resize text-+=