Zarządzenie Biskupa Płockiego o koncertach w kościołach

W ostatnim okresie czasu obserwujemy rosnącą ilość koncertów odbywających się w kościołach. (…) Kościół od początków swego istnienia był i jest mecenasem sztuki. W związku z powyższym (…) zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE

Płock, 03.12.2001 r.

W ostatnim okresie czasu obserwujemy rosnącą ilość koncertów odbywających się w kościołach. Świątynie bowiem ze względu na swoją akustykę, estetykę wnętrza, instrumenty muzyczne, a zwłaszcza organy, są miejscem wyjątkowym dla organizowania koncertów. Jednak coraz częstsze ich organizowanie z jednej strony wywołuje sprzeciw i niezadowolenie u wiernych, z drugiej strony odnowa organizowania ich w kościołach jest źle przyjmowana przez organizatorów koncertów i ich wykonawców. Trzeba też stanowczo przypomnieć, że Kościół od początków swego istnienia był i jest mecenasem sztuki.

W związku z powyższym, kierując się wskazaniami Listu Kongregacji Kultu Bożego z dnia 5 listopada 1987 r., troską o zachowanie świętości miejsca, którym jest każdy kościół oraz zachowaniem i szerzeniem sztuki, która ma nade wszystko za cel ukazywanie wielkości i uwielbienia naszego Stwórcy, zarządzam co następuje:

1. Mając na względzie treść kan. 1210 KPK, w kościołach mogą odbywać się tylko koncerty muzyki sakralnej i religijnej.

2. Zezwolenie na zorganizowanie każdego koncertu wydaje ordynariusz.

3. Organizatorzy koncertów przed uzyskaniem zezwolenia maja obowiązek przestrzegania następujących warunków:

– winni przedłożyć przynajmniej na dwa tygodnie przed koncertem pisemne podanie w Kurii Diecezjalnej Płockiej, podając miejsce, datę i godzinę koncertu, a także program z wyszczególnieniem tytułów utworów i ich autorów;

– po uzyskaniu zezwolenia ustalają z proboszczami bądź rektorami kościołów szczegóły koncertu;

– wstęp na koncert winien być wolny i bezpłatny; organizatorzy zobowiązują się na piśmie do odpowiedzialności cywilnej i naprawienia ewentualnych szkód; pokrywają koszta związane z eksploatacją kościoła na zasadach przyjętych powszechnie przy organizowaniu koncertów;

– strój i zachowanie zarówno wykonawców, jak i widzów, winny odpowiadać sakralnemu charakterowi kościoła;

– muzycy i śpiewacy nie powinni występować w prezbiterium. Najwyższym szacunkiem należy otaczać ołtarz, miejsce przewodniczenia celebransa i ambonę;

– Najświętszy Sakrament winien być przechowywany, w miarę możliwości, w przyległej kaplicy lub w innym miejscu bezpiecznym i stosownie przyozdobionym (por. kan. 938 KPK);

– prezentacja i ewentualne komentarze nie powinny ograniczać się do podania wiadomości z zakresu sztuki lub historii, ale służyć głębszemu zrozumieniu muzyki i duchowemu uczestnictwu słuchaczy.

4. Niniejsze zarządzenie dotyczy wszystkich Księży Proboszczów i Rektorów oraz wszystkich kościołów i kaplic Diecezji Płockiej i wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Okólniku Kurii Diecezjalnej Płockiej.

+ Stanisław Wielgus
Biskup Płocki

ks. Kazimierz Ziółkowski
Kanclerz

Resize text-+=